Down to content

坦萨土工格栅已获得的部分认证证书如下:  • 英国建筑委员会授予的关于挡墙、桥台和陡边坡的应用证书

 

  • 香港岩土工程办公室授予的坦萨RE500系列土工格栅应用于加筋结构的应用证书RF2/2013

 

                     

  • 坦萨TriAxTX190L三向土工格栅®已获得英国铁道部关于轨道道砟结构加筋产品准入证书(No.PA05 157/100470)